Warsztat refleksyjno-analityczny – podsumowanie

 

Dnia 28 lutego 2020 r. odbył się Warsztat refleksyjno-analityczny organizowany przez LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, w którym udział wzięli m.in. członkowie LGD, przedstawiciele Rady, Zarządu, wójtowie/burmistrzowie gmin członkowskich, mieszkańcy obszaru LGD oraz pracownicy biura.
Uczestnicy spotkania dokonali bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR-ewaluacja wewnętrzna za pomocą ćwiczeń refleksyjno-analitycznych.
Podczas spotkania zastanawiano się m.in. nad finansowym i rzeczowym przebiegiem wdrażania LSR, poziomem zaplanowanych i osiąganych wskaźników w projektach wybieranych, procedurami i kryteriami wyboru projektów. Refleksji poddano również skuteczność działań biura (działań administracyjnych informacyjno-promocyjnych, doradczych). Dyskutowano jakie zmiany należałoby wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR.