Projekt grantowy – Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Aleksandrowskim

 

Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Aleksandrowskim

Miło nam Państwa poinformować, że Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniu 13 września  2021 roku podpisało aneks do umowy na realizację Projektu Grantowego pn. Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w ramach osi 7. (umowa o dofinasowanie Projektu grantowego nr UM_WR.431.1.434.2020 z dnia 30 września 2020 r.).

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt Grantowy jest realizowany od 01.08.2020 r. do 31.03.2023 roku.

W wyniku tego aneksu całkowita wartość Projektu Grantowego wzrosła i  wynosi obecnie  6 363 860,42 zł  i obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5 409 281,36 zł. Wartość dofinansowania stanowi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca musi zapewnić wkład własny ma poziomie min. 15%.

Realizacja Projektu grantowego przyczyni się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2023. Projekt przyczyni się do realizacji następujących celów i przedsięwzięć zdefiniowanych
w LSR:

cel ogólny: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne

cel szczegółowy: Wspieranie tworzenia i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw przedsięwzięcie: Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w ramach grantów RPO.

Zdaniem LGD projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości i konkurencyjności na wskazanym obszarze, a także rozwiąże potrzebę ożywienia społecznego i gospodarczego przyczyniając się do poprawy warunków uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym osób zamieszkujących obszary wiejskie i małe miasta do 20 tys. mieszkańców.

Projekt  wstępnie zakładał wsparcie inwestycyjne min. 40 firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru wdrażania LSR poprzez:

  • rozbudowę przedsiębiorstwa;
  • rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa;
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych;
  • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.

Zainteresowanie ogłoszonymi przez Stowarzyszenie naborami w powyższym zakresie okazało się ogromne. W odpowiedzi na przeprowadzone w maju tego roku konkursy nr I/RPO/EFRR/2021 oraz II/RPO/EFRR/2021 wpłynęły aż 53 wnioski przedsiębiorców z terenu LSR. W związku z powyższym Stowarzyszenie wystąpiło do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie alokacji na powyższe działanie.

Dzięki wprowadzonej w wyniku aneksu zmianie możliwe będzie zwiększenie planowanych do osiągnięcia efektów projektu i udzielenie wsparcia większej liczbie mikro i małych przedsiębiorców z terenu powiatu aleksandrowskiego co pozytywnie wpłynie na rozwój regionu i efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.