Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 2/G/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków
Numer konkursu LGD: 2/G/2020

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak:
TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy);
TYP 1 f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy LSR: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.
Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa (Typ 1c, 1f, SZOOP RPO WK-P)

Pobierz: ogłoszenie o naborze wniosków
Pobierz: załączniki do naboru wniosków
Pobierz: Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu