Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 7/2018

Odolion, 25.05.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 7/2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 7/2018

Termin składania wniosków: od 11.06.2018 do 25.06.2018

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4,

87-700 Aleksandrów Kujawski

od 11.06.2018 do 25.06.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 7 o ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł*

*nie dotyczy sektora finansów publicznych

Maksymalna kwota wsparcia: 500 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 950 000,00 zł

Intensywność pomocy:

  • 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą;
  • 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

 

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej:

www.ziemiakujawska.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mailziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.

 

Załączniki do ogłoszenia:

Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy (EXCEL)
Pobierz: Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (EXCEL)
Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
Pobierz: Formularz umowy o przyzniu pomocy (PDF)
Pobierz: Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (PDF)
Pobierz: Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (PDF)
Pobierz: Załącznik nr 3 kary administracyjne (PDF)
Pobierz: Załącznik nr 3A Kary administracyjne (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o płatność (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o płatność (EXCEL)
Pobierz: Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (EXCEL)
Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF)
Pobierz: Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia (WORD)
Pobierz: Cele ogólne i szczegółowe LSR – Inkubator, wskaźniki LGD (WORD)
Pobierz: Lokalne kryteria wyboru – Inkubator (WORD)
Pobierz: Lista wymaganych dokumentów (WORD)


BRAK ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW/PROTESTÓW