OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 6/2018

Odolion, 23.04.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 6/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD:6/2018

 

Termin składania wniosków: od 08.05.2018 do 22.05.2018

 

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Odolion, ul. Piaskowa 4,
87-700 Aleksandrów Kujawski
od 08.05.2018 do 22.05.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

 

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja.

 

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.
Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 7 o ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

 

Limit środków w ramach naboru: 370 953,53zł

 

Intensywność pomocy:
• jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych,
• podmioty wykonujące działalność gospodarczą – maks. 70 % kosztów kwalifikowalnych;
• podmioty niewykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – maks. 100 % kosztów kwalifikowalnych;
• organizacje pozarządowe, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – maks. 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
• Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” www.ziemiakujawska.pl
• Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej:
www.ziemiakujawska.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

 

Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl
lub telefonicznie: (54) 282 40 97.

 

Załączniki do ogłoszenia:

01 Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
02 Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy (EXCEL)
03 Pobierz: Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (EXCEL)
04 Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
05 Pobierz: Wzór Umowy
06 Pobierz: Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (PDF)
07 Pobierz: Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (PDF)
08 Pobierz: Załącznik nr 3 kary administracyjne (PDF)
09 Pobierz: Załącznik nr 3A Kary administracyjne (PDF)
10 Pobierz: Formularz wniosku o płatność (PDF)
11 Pobierz: Formularz wniosku o płatność (EXCEL)
12 Pobierz: Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (EXCEL)
13 Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF)
14 Pobierz: Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia (WORD)
15 Pobierz: Cele ogólne i szczegółowe LSR (7)
16 Pobierz: Lokalne Kryteria Wyboru – drogi
17 Pobierz: Lista wymaganych dokumentów


WYNIKI NABORÓW

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr 6/2018, w zakresie tematycznym: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 9/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Protokół Komisji Rekrutacyjnej 

Pobierz: Uchwała Nr 148/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 6/2018 na działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Pobierz: Uchwała Nr 150/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 6/2018 na działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Pobierz: Zawiadomienie o wynikach oceny i wyboru operacji Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kukawskiej” – Konkurs 6/2018


ODWOŁANIA/PROTESTY: BRAK