OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 14/2018

Odolion, 12.10.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 14/2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 14/2018

Termin składania wniosków: od 29.10.2018 do 12.11.2018 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4,

87-700 Aleksandrów Kujawski

od 29.10.2018 do 09.11.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

12.11.2018 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia: premia.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 9 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Kwota wsparcia równa: 75 000,00 zł

 

Limit środków w ramach naboru:  450 000,00 zł

 

Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnych

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” www.ziemiakujawska.pl
  • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mailziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.

 

Pobierz: załączniki do ogłoszenia


WYNIKI NABORÓW

 

W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków: 14/2018 w ramach operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

 

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 15/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Protokół z komisji skrutacyjnej

Pobierz: Uchwała nr 199/2018 Rady LGD „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 14/2018

Pobierz: Uchwała nr 207/2018 Rady LGD „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” ws. zatwierdzenia operacji wybranych w ramach konkursu nr 14/2018

 


PROTESTY:

W dniu 10 stycznia 2019 roku w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia związane głównie z oceną wniosków jakie wpłynęły na konkurs nr 16/G/2018, tj. na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy).
Nadmienić należy, iż w ramach konkursu nr 15/G/2018 (TYP f – inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym) nie wpłynął żaden wniosek.
Zachęcamy do śledzenia strony www.ziemiakujawska.pl, gdyż następne konkursy o podobnej tematyce ogłaszane będą niebawem.

 

Dnia 24.01.2019 r. została zaktualizowana lista projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków 16/G/2018.

Dokumentacja:
Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 2/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
Pobierz: Uchwała nr 8/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” ws. zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR
Pobierz: Uchwała nr 12/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” ws. zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 16/G/2018
Pobierz: Uchwała ne 31/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca ustawę nr 12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 16/G/2018