Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Ogłoszenie nr 1/2021
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2021

Termin składania wniosków: od 04.01.2021 do 18.01.2021 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 9 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia równa: 75 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 1 200 000,00 zł

Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” www.ziemiakujawska.pl
  • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.

Pobierz: Załączniki do ogłoszenia (ZIP)