Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023

Odolion, 9 października 2023 roku


Ogłoszenie nr 3/2023
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2023

Termin składania wniosków: od 23.10.2023 do 06.11.2023 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Odolion, ul. Piaskowa 4,
87-700 Aleksandrów Kujawski

od 23.10.2023 do 06.11.2023 od poniedziałku do piątku (od godz. 7:30 do godz. 15:30)

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia:
premia.

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 9 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia równa: 75 000,00 zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 161 537,05 €, co przy kursie 1€ =4 zł wynosi 646 148,20 zł

Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnych
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” www.ziemiakujawska.pl
  • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl

Pobierz: Szczegółowa treść ogłoszenia o konkursie
Pobierz: Załączniki do ogłoszenia o konkursie