Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Odolion, 01.12.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach  poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 18.12.2017 do 05.01.2018 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków:  Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
od 18.12.2017 do 04.01.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00) do 05.01.2018 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)
Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 9 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia równa: 75 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 1 050 000,00 zł

Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.

Załączniki do ogłoszenia:
Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja 3z (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja 3z (XLS)
Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Pobierz: Biznesplan – wersja 3z (PDF)
Pobierz: Biznesplan – wersja 3z (DOC)
Pobierz: Biznesplan – tabele finansowe (XLS)
Pobierz: Informacje pomocnicze do biznesplanu (wersja 3z)
Pobierz: Formularz umowy o przyznania pomocy – wersja 3z (PDF)
Pobierz: Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o płatność – wersja 3z (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o płatność – wersja 3z (XLS)
Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
Pobierz: Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Pobierz: Załącznik nr 3 – sprawozdanie z realizacji biznesplanu
Pobierz: Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
Pobierz: Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
Pobierz: Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
Pobierz: Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia: Wspieranie tworzenia i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw
Pobierz: Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 


WYNIKI NABORÓW

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr 1/2018, w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podjęcie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

 

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

  1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
  3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
  4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

 

Pobierz: Lista operacji zgodnych z LSR.
Pobierz: Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków).
Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.
Pobierz: Wzór protestu.

 


 

W dniu 27 lipca 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.


Posiedzenie dotyczyło wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 11/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Uchwała nr 163/2018 zmieniająca uchwałę nr 150/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 6/2018 na działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Pobierz: Uchwała nr 165/2018 zmieniająca uchwałę nr 75/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2018 na działanie 19 (…)

 


 

W dniu 4 lipca 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.


Posiedzenie dotyczyło zapoznania się z najważniejszymi elementami pisma z dnia 06.06.2018 dotyczącego naboru nr 1/2018.


Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 10/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Uchwała nr 159/2018 zmieniająca uchwałę nr 75/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2018

 


ODWOŁANIA/PROTESTY: BRAK