OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 5/2019

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Odolion, 22.11.2019 r.

Ogłoszenie nr 5/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 5/2019
Termin składania wniosków: od 09.12.2019 do 23.12.2019
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4,  87-700 Aleksandrów Kujawski od 09.12.2019 do 23.12.2019 ( od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00)
Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.
Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a)  umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b)  skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 7 o ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł
*nie dotyczy sektora finansów publicznych

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł
Limit środków w ramach naboru: 304 196,72 zł

Intensywność pomocy:
• jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych,
• podmioty wykonujące działalność gospodarczą – maks. 70 % kosztów kwalifikowalnych;
• podmioty niewykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – maks. 100 % kosztów kwalifikowalnych;
• organizacje pozarządowe, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – maks. 100% kosztów kwalifikowalnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
• Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” www.ziemiakujawska.pl
• Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej:
www.ziemiakujawska.pl

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia
Pobierz: Dokumenty i załączniki do ogłoszenia