Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2023 roku.
W ramach projektu jednym z elementów była realizacja zadania:

– warsztaty eksperymentalne dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego

Poniżej załączamy kilka zdjęć z przebiegu realizacji zadania.


Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2023 roku.
W ramach projektu jednym z elementów była realizacja zadania:

– zajęcia z robotyki dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego

Poniżej załączamy kilka zdjęć z przebiegu realizacji zadania.


Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych 6 – 15 lipca 2023 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W ramach projektu jednym z elementów była realizacja zadania: Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych, który odbył się w terminie 6 – 15 lipca 2023 roku w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie, Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn.

Zgodnie z programem przeprowadzono następujące zajęcia:

– profilaktyczne

– warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

– obsługa podstawowego sprzętu pożarniczego

– warsztaty z autoprezentacji

– warsztaty z komunikacji społecznej oraz kompetencji interpersonalnych – spotkania z przedstawicielami OSP.

Wszyscy uczestnicy bezpiecznie wrócili do domów. Poniżej załączamy zdjęcia z przebiegu realizacji zadania. Wszystkim uczestnikom obozu serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”


Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych – aktualizacja terminu i miejsca zadania

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W ramach projektu jednym z elementów będzie realizacja zadania: Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W ramach zadania przewiduje się:

Udział młodzieży (80 osób) zamieszkujących na obszarze powiatu aleksandrowskiego w 10 dniowym obozie w terminie 6 – 15 lipca 2023. 

adres: Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie, Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn


Rekrutacji do udziału w zadaniu projektowym – Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Pobierz: Szczegóły rekrutacji


Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2023 roku realizuje projekt pod tytułem ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna 375 osób, w szczególności dzieci i młodzieży z obszaru powiatu aleksandrowskiego tj. obszaru objętego LSR Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1.Akademia Młodego Lidera – Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – w ramach zadania zrealizowane zostanie:

  • organizacja obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (80 uczestników) w tym transport i ubezpieczenie uczestników
  • zakup dresów treningowych i zestawów wyjściowych dla MDP.
  1. Animacja społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń – w ramach zadania zrealizowane zostanie:
  • zajęcia z robotyki (200 osób)
  • zumba (200 osób)
  • warsztaty eksperymentalne (200 osób)
  • zajęcia artystyczne (200 osób)
  • zajęcia sportowe (95 osób) w tym zakup piłek treningowych (20 sztuk).

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu i produktu:

Liczba mieszkańców objętych działaniami wspierającymi rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – 375 osób.

Liczba działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – 5 sztuk.

Całkowita wartość projektu (kwota wydatków kwalifikowalnych) –  447 368,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie) – 424 999,60 zł