Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Kto może otrzymać pomoc?

Osoba fizyczna, która:

 1. podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu jako mikroprzedsiębiorca działalność gospodarczą,
 2. jest obywatelem państwa członkowskiego UE
 3. jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia
 4. nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie (KRUS)

Osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które podejmują albo wykonują we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo

Na co pieniądze?

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jakie koszty mogą być zwracane?

 1. budowa lub modernizacja obiektów budowlanych ( w tym zagospodarowanie terenu)
 2. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia
 3. zakup środka transportu, naczep, przyczep

Refundacji podlega nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta.
Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi na jednego beneficjenta maksymalnie 300 tys. zł

 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

  PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com