Odnowa i rozwój wsi

Kto może otrzymać pomoc?

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1.  projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
      gminy wiejskiej lub
      gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
      gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 2.  projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
 3. projekt nie ma charakteru komercyjnego;
 4. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
 5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
 6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Na co pieniądze?

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
  a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
  b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury
 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
 3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
 4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
 5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
 6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

  PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com