Usługa transportowa door-to-door

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

JEŻELI JESTEŚ:

– osobą z ograniczoną mobilnością, tj. masz trudność w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszasz się na wózku inwalidzkim, poruszasz się o kulach, jesteś osobą niewidomą, słabowidzącą i in.) i/lub posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne),

– mieszkańcem gminy Aleksandrów Kujawski,

– masz ukończone 18 lat

skorzystaj z możliwości bezpłatnego dowozu  w ramach realizacji

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR

/to znaczy od drzwi do drzwi/

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z organizacją Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej rozpoczęła świadczenie usługi transportowej door-to-door.

Z usługi transportowej mogą skorzystać uprawnieni mieszkańcy Gminy Aleksandrów Kujawski od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 i od 16:00 do 20:00 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym miast:
1)    Aleksandrów Kujawski;
2)    Bydgoszcz;
3)    Ciechocinek;
4)    Toruń;
5)    Włocławek.

Usługa świadczona jest przez Gminę Aleksandrów Kujawski nieodpłatnie. Osobom niesamodzielnym w trakcie transportu może towarzyszyć /bezpłatnie/ opiekun transportu lub opiekun własny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej osoby.

Usługa transportu ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności mieszkańców, którzy borykają się z problemami dotarcia m.in.: do ośrodków zdrowia, urzędów, ośrodków kultury, obiektów sportowych, na wszelkiego rodzaju szkolenia, itp.

 

ZAMAWIAĆ USŁUGĘ MOŻNA:

  • pod numerem infolinii projektu: 575 610 840 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30; 
  • w biurze projektu w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie oraz w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski (parter) poprzez złożenie:

– Oświadczenia o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi,

– Informacji w sprawie ochrony danych osobowych,

– Oświadczenia o zapoznaniu się z „Regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-door”,

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door.


Informacje o projekcie: Gmina Aleksandrów Kujawski realizuje projekt grantowy pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Aleksandrów Kujawski” w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Aleksandrów Kujawski usług indywidualnego transportu door-to-door.

Planowane efekty: zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

Całkowita wartość projektu wynosi: 502 389,05 PLN

Dofinansowanie ze środków UE:  423 413,49 PLN

Okres realizacji usługi door-to-door: 01.01.2021 do 31-12-2022r.w ramach projektu oraz na czas trwałości realizacji projektu (dodatkowe 13 m-cy).

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – rozumie się przez to osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i in.). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

Terminy dostępności usługi door-to-door w Gminie Aleksandrów Kujawski
Dni i godziny dostępności usługi door-to-door Poniedziałek  Piątek: 8:00  20:00

z przerwą od 14:00 do 16:00

oraz 1 i 3 sobota i niedziela w miesiącu tj. transport uruchamiany tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Godziny zostaną dostosowane do potrzeb osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności tylko w przypadku ochrony zdrowia czy życia.

Z wyłączeniem:

Dni ustawowo wolnych od pracy

Dni i godziny dostępności Punktu Obsługi Klienta oraz dyspozytorni door-to-door Poniedziałek  Piątek: 7:30  15:30

Z wyłączeniem:

dni ustawowo wolne od pracy

Zamawianie usługi
1.    Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności może zamówić usługę na kilka sposobów:
1)    Podstawowym kanałem przyjmowania zamówień jest połączenie telefoniczne pod numerem 575 610 840
2)    Elektronicznie poprzez e-mail (doortodoor@gmina-aleksandrowkujawski.pl., na który można zgłaszać zamówienie;
3)    złożenie pisemnego formularza do POK
4)    możliwość zamówienia usługi osobiście POK;
5)    Alternatywną metodą zamawiania będzie skorzystanie z formularza zamówienia usługi w serwisie www.gmina-aleksandrowkujawski.pl. (portalu) dedykowanym usłudze door-to-door (dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych klientów z potwierdzonym złożeniem oświadczenia).

2.    Zgłaszanie zamówienia musi nastąpić na minimum 72 godziny przed realizacją usługi. Decyduje kolejność zgłoszeń.

pfron_plakat_grantobiorca.jpg

 

Informacje o projekcie: 

Usługa door-to-door już niebawem ruszy w Gminie Aleksandrów Kujawski

Informacja o wyniku otwartego naboru partnera pozarządowego w celu wspólnej realizacji projektu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

 

ZAŁĄCZNIKI:

 Załącznik nr 1 do Regulaminu Oświadczenie o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi [740.66 KB]

 Załącznik nr 2 do Regulaminu Informacja w sprawie ochrony danych osobowych [686.82 KB]

 Załącznik nr 3 do Regulaminu Formularz do składania uwag i propozycji co do zakresu i sposobu świadczenia usług transportowych door-to-door [533.78 KB]

 Załącznik nr 4 do Regulaminu Ankieta uczestnika [918.13 KB]

 regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG DOOR TO DOOR W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI [1.46 MB]

 Kompleksowa koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla Gminy Aleksandrów Kujawski [2.01 MB]