umowa o realizacji strategii RLKS

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Z DNIA 19 MAJA 2016 r., Z ZAŁĄCZNIKAMI

Pobierz: Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność z dnia 19 maja 2016 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Pobierz: Lokalna Strategia Rozwoju
Pobierz: Załącznik nr 1 - Procedura Aktualizacji LSR
Pobierz: Załącznik nr 2 - Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu
Pobierz: Załącznik nr 3 - Plan działania
Pobierz: Załącznik nr 4 - Budżet LSR
Pobierz: Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY - HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Pobierz: Załącznik nr 2 - Harmonogram naborów wniosków

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY - PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Pobierz: Załącznik Nr 3 do Umowy - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Pobierz: Wzór rejestru naboru wniosków

Pobierz: Wzór ogłoszenia o naborze wniosków na podejmowanie działalności

Pobierz: Załącznik do Wytycznych MRiRW - Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Pobierz: Wzór rejestru wniosków

Pobierz: Karta weryfikacji wstępnej 

Pobierz: Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady LGD

Pobierz: Deklaracja poufności i bezstronności

Pobierz: Wzór karty oceny zgodności z LSR

Pobierz: Karta zgodności z lokalnymi kryteriami

Pobierz: Lista obecności z posiedzenia Członków Rady

Pobierz: Rejestr Interesów Członków Rady LGD

Pobierz: Uchwała Rady LGD o zgodności z LSR

Pobierz: Wzór listy operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą

Pobierz: Uchwała ws. wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia

Pobierz: Wzór listy operacji wybranych wraz z uchwałą

Pobierz: Wzór zawiadomienia o wynikach oceny

Pobierz: Wykaz dokumentów

Pobierz: Protest

Pobierz: Wzór rejestru protestów

Pobierz: Uchwała ws. rozpatrzenia protestu

Pobierz: Wzór uchwały Rady LGD ws. wydania opinii

Pobierz: Wzór pisma o przeprowadzonej autokontroli

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY - REGULAMIN ORGANU DECYZYJNEGO

Pobierz: Załącznik Nr 4 - Regulamin Rady

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY - KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

Pobierz: Załącznik Nr 5 - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów

Pobierz: Kryteria - Wspieranie usług turystycznych

Pobierz: Kryteria - Rozwój działalności gospodarczej

Pobierz: Kryteria - Promocja obszaru objętego LSR

Pobierz: Kryteria - Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej

Pobierz: Kryteria - Inkubator

Pobierz: Kryteria - Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej

Pobierz: Kryteria - Wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego

Pobierz: Kryteria - Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY - OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BIURA LGD

Pobierz: Załącznik Nr 6 - Opisy stanowisk

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY - PLANY SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ORGANU DECYZYJNEGO I PRACOWNIKÓW BIURA LGD

Pobierz: Załącznik Nr 7 - Plany szkoleń

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY - PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Pobierz: Załącznik Nr 8 - Procedury wyboru i oceny grantobiorców

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY - KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

Pobierz: Załącznik Nr 9 - Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com