Cele strategiczne

1. Razem pracujemy i wypoczywamy – aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich. Realizacja nastąpi poprzez:

 • integrację;
 • organizowanie czasu wolnego;
 • rozwijanie umiejętności i zainteresowań;
 • wymianę doświadczeń;

 

2. Budujemy, remontujemy, lepiej żyjemy - poprawa infrastruktury technicznej w obszarze LGD. Realizacja nastąpi poprzez:

 • poprawę oświetlenia dróg, chodników, osiedli, miejsc użyteczności publicznej;
 • budowę ścieżek rowerowych;
 • poprawę/budowę obiektów sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, ochrony zdrowia;
 • poprawę gospodarki wodno ściekowej;
 • poprawę/budowę składowisk odpadów komunalnych i ich segregację, utylizacje i recykling;
 • poprawę sieci komunikacyjnej oraz stanu dróg;

 

3. Z nami nie jesteś sam – profilaktyka i przeciwdziałanie problemom społecznym.Realizacja nastąpi poprzez:

 • przeciwdziałanie agresji, wandalizmowi;
 • przeciwdziałanie problemom osób starszych;
 • przeciwdziałanie nietolerancji, zawiści;
 • przeciwdziałanie bezrobociu;
 • profilaktykę, przeciwdziałanie patologiom;
 • wspieranie osób niepełnosprawnych;
 • przeciwdziałanie ubóstwu;

 

4. Idziemy z duchem czasu – rozpropagowanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Realizacja nastąpi:

 • promowanie zastosowania nowoczesnych technologii w kontaktach ludzkich, produkcji i usługach;
 • stworzenie centrum informacji;
 • zwiększenie dostępności do Internetu;
 • budowę sieci teleinformatycznej;

 

5. Nic nie wyrzucamy, dbamy o to co mamy – wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych. Realizacja nastąpi poprzez:

 • ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego;
 • kultywowanie, podtrzymywanie oraz rozwój obrzędów, tradycji lokalnych, tradycyjnych zawodów i umiejętności;
 • wspieranie odnawialnych źródeł energii;
 • ochronę środowiska naturalnego;
 • wykorzystywanie i promocję technologii ekologicznych;

 

6. Nas warto odwiedzić – wspieranie turystyki, lokalnego produktu i promocja obszaru LDG. Realizacja nastąpi poprzez:

 • promocje obszaru i lokalnego produktu;
 • wykorzystanie zasobów naturalnych dla rozwoju LGD, stworzenie atrakcji turystycznych i rekreacyjnych;
 • oznakowanie i zagospodarowanie szlaków, obiektów i atrakcji historycznych, turystycznych;
 • agroturystykę, turystykę;
 • dbałość o stan zabytków historycznych oraz przyrodniczych;
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

  PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com