Przejdź do treści

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami wszystkich gmin lgd stowarzyszenie „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ”

We wrześniu i październiku odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami wszystkich gmin wiejskich i miejskich wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Podczas spotkań przedstawione zostały założenia RLKS oraz możliwości nowej perspektywy finansowej.
Uczestnicy wydarzenia chętnie dzielili się uwagami dotyczącymi problemów poszczególnych gmin, wymieniali walory oraz słabe strony, które wymagają wsparcia przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, a także wypowiadali się na tematy dotyczące grup defaworyzowanych.  Uczestnicy artykułowali słabe i silne strony swoich obszarów, szanse oraz zagrożenia a także cele jakie powinny znaleźć się Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Padały również konkretne propozycje projektów, które można zapisać w LSR.
Dziękujemy bardzo przedstawicielom podmiotów publicznych, gospodarczych, społecznych oraz mieszkańcom za  przybycie oraz aktywny udział w pracach nad strategią.