Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2021

Numer konkursu LGD: 4/G/2021

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Numer konkursu LGD: 4/G/2021

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • TYP d) kluby pracy;
  • TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy LSR: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.
Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa (Typ 1d, 1e, SZOOP RPO WK-P)

 

LINK do Generatora Wniosków

 

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 4/G/2021
Pobierz: Załączniki do naboru
Pobierz: Lokalna Strategia Rozwoju

Pobierz: Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu