Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2019

Odolion, 25.02.2019 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (zamiennie LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-262/19

Numer konkursu LGD: 1/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne

Cel szczegółowy:
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez intensyfikację działań służących poprawie infrastruktury kulturalnej, turystycznej
i rekreacyjnej

 

Przedsięwzięcie LSR:
Wspieranie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru

Oś Priorytetowa 7

Działanie:7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Cel szczegółowy SzOOP : Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Typ projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Pobierz: Pełne ogłoszenie o naborze 1/2019

Pobierz: Załączniki do naboru


WYNIKI NABORÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków 1/2019 w ramach Osi 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: ,,Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym”, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

Pobierz: Uchwala w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2019
Pobierz: Uchwala w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2019
Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 4/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z Posiedzenia Rady Nr 4/2019 (dot. konkursu nr 1/2019)


ODWOŁANIA/PROTESTY: BRAK