• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
środa, 29 listopad 2017 14:16

Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" - Konkurs Nr 1/2017

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Informacja z I posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr 1/2017, w zakresie tematycznym: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

 

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

 1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
 2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo 
 3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
 4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

 

Pobierz: Lista operacji zgodnych z LSR.
Pobierz: Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków).
Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.
Pobierz: Wzór protestu.

 

 

 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

  PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com