• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
czwartek, 09 listopad 2017 18:12

Zakończenie naboru wniosków

W dniu wczorajszym, tj. 8 listopada 2017 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nabór 1/2017: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów - 5 wniosków.

 

Nabór 2/2017: Rozwój przedsiebiorczości na obszarze wiejskim objętym stategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujacych operacje w tym zakresie - 18 wniosków na kwotę przekraczającą ponad dwukrotnie limit dostępnych środków.

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com