Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2018

Odolion, 22.01.2018 r.

Ogłoszenie nr 2/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 06.02.2018 do 20.02.2018 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4,

87-700 Aleksandrów Kujawski

od 06.02.2018 do 19.02.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

20.02.2018 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia – stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 300 000,00 zł

Intensywność pomocy:

  • jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych,
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą – maks. 70 % kosztów kwalifikowalnych;
  • pozostałe podmioty – maks. 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” www.ziemiakujawska.pl
  • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej:

www.ziemiakujawska.pl

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mailziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na zmianę przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 i z 2017 r. poz. 5) w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) dla w/w naborów wniosków w zakresie wyboru operacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy RLKS w obowiązującym brzmieniu.

Załączniki do ogłoszenia:


WYNIKI NABORÓW

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr: 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018. Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

LISTY OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – NABÓR NR 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018:

Pobierz: UCHWAŁA NR 90

Pobierz: UCHWAŁA NR 98

Pobierz: UCHWAŁA NR 105

Pobierz: UCHWAŁA NR 109

 

LISTY OPERACJI WYBRANYCH – NABÓR NR 2/2018, NR 3/2018, 4/2018, 5/2018:

Pobierz: UCHWAŁA NR 93

Pobierz: UCHWAŁA NR 103

Pobierz: UCHWAŁA NR 107

Pobierz: UCHWAŁA NR 125

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY:

Pobierz: PROTOKÓŁ K.S. POSIEDZENIE NR 3

Pobierz: PROTOKÓŁ POSIEDZENIE NR 3


W dniu 8 czerwca 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.


Posiedzenie dotyczyło podjęcia uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018.


Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 8/2018 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Pobierz: Uchwała nr 146/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018


ODWOŁANIA/PROTESTY: BRAK